Ma - Zo 09:00 tot 22:00 bereikbaar op: (0)346-280412 & 06 171 726 26

Klanten Service

  Bedrijfsinformatie
  Over
Contact
Openingstijden
Bank & KvK
Algemene Voorwaarden
Privacy
 
  Contact
  Per email
Per telefoon
Per fax
   
 
  Bestellen & Betalen
  Bestellen via de website
Orderbevestiging
Ontvangst betaling
Verzendmelding
Telefonisch bestellen
Wijzigen of annuleren
Betalingsmogelijkheden
 
  Orderstatus & Voorraad
  Orderstatus
Levertijd
Voorraadindicatie
   
 
  Retourneren, Ruilen of Klachten
  Algemene informatie
Afkoelingsperiode
Defect bij ontvangst
Retourprocedure
Kosten bij retourneren
Voorwaarden
Klachten of suggesties
 
  Garantie & Defecten
  Algemene informatie
Garantie op producten
Tracking
Defect bij ontvangst
   
         
  Verzenden
  Verzenden
Verzendkosten
Levertijd
Moment van leveren
Indien u niet thuis bent
Verzenden Belgie
 
  Account Onderhoud
  Inloggen
Account Informatie
Overzicht orders
Uitloggen
   
Over
Pc-hooftparts is al bijna 4 jaar lang de specialist in het leveren van notebook/laptop onderdelen wij leveren aan bedrijven en particulieren in binnen en buitenland Het gaat hier dan om onderstaande onderdelen Laptop accu's batterijen orgineel of vervangende met zeer hoge kwaliteits cellen Meer dan 100 verschillende laptop toetsenborden op voorraad voor alle bekende en onbekende merken mocht hij niet op voorraad zijn is hij voor 99% te leveren Bijna alle soorten orginele laptop opladers adapters voor alle bekende en onbekende merken Mini pc kaarten voor veel verschillende soorten laptops laptop harddisken verkrijgbaar in alle soorten en maten cd rom dvd dvdrw branders voor alle merken laptop schermen voor veel verschillende soorten merken enz enz enz enz enz............. Wij verzenden binnen europa

Contact
Vestigings adres: Pc-hooftparts Industrieweg 10-h 3606as maarssen Tel. +31 0346-280412 Tel 0031 645966423 Fax. 0346-210584 Zie contact formulier

Openingstijden
Alle dagen

Bank & KvK
Bankrelatie: ing bank Bankrekening: 5088423 IBAN nummer: BIC / Swift nummer: Kamer van Koophandel: 30210329 BTW Nr.: NL170860619b01 Onze kantoortijden zijn: Ma-zo 09:00 22:00 op afspraak

Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PC Hooft Parts
LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PC Hooft Parts en op alle met PC Hooft Parts aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PC Hooft Parts ingestemd is.
1.5 De internetsite van PC Hooft Parts richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PC Hooft Parts in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 PC Hooft Parts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van PC Hooft Parts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en PC Hooft Parts komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van PC Hooft Parts zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PC Hooft Parts garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die PC Hooft Parts in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, rembours,contant of Ideal.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING BANK, rekening 5088423 t.n.v. PC Hooft Parts. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
PC Hooft Parts kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van PC Hooft Parts
4.2 In het geval door PC Hooft Parts een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die PC Hooft Parts als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is PC Hooft Parts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft PC Hooft Parts ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. PC Hooft Parts kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- snel kunnen bederven of verouderen;
- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
- van kranten en tijdschriften.
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt PC Hooft Parts zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 PC Hooft Parts garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 PC Hooft Parts is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PC Hooft Parts. PC Hooft Parts is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien PC Hooft Parts, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van PC Hooft Parts of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden PC Hooft Parts te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen PC Hooft Parts mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan PC Hooft Parts te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht PC Hooft Parts zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is PC Hooft Parts niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij PC Hooft Parts, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 PC Hooft Parts zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. PC Hooft Parts neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links
13.1 De site van PC Hooft Parts kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft PC Hooft Parts geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan PC Hooft Parts vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan PC Hooft Parts vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die PC Hooft Parts zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u PC Hooft Parts hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Privacy
PC-Hooft Parts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. PC-Hooft Parts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

PC-Hooft Parts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij PC-Hooft Parts zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@laptops-onderdelen.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Als u bij PC-Hooft Parts een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw PC-Hooft Parts account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

PC-Hooft Parts verkoopt uw gegevens niet
PC-Hooft Parts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij PC-Hooft Parts
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw PC-Hooft Parts account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PC-Hooft Parts gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PC-Hooft Parts geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PC-Hooft Parts, dan kunt u een e-mail sturen naar info@laptops-onderdelen.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Per email
Tel. +31-(0)-346 -280412 Tel +31- (0)-645966423 Fax. +31-(0)-346210584
Per telefoon
Tel. +31-(0)-346 -280412 Tel +31- (0)-645966423 Fax. +31-(0)-346210584
Per fax
Tel. +31-(0)-346 -280412 Tel +31- (0)-645966423 Fax. +31-(0)-346210584
Bestellen & Betalen
Bij alle artikelen staat een knop "in mandje" afgebeeld. Indien u hierop klikt voegt u het betreffende artikel toe aan uw winkelmandje. Er wordt een venster geopend, waarin u een overzicht te zien krijgt van de door u toegevoegde artikelen. In dit overzicht kunt u opgeven hoeveel artikelen u wilt hebben. Vervolgens kunt u verder winkelen en elk gewenst artikel op dezelfde wijze toevoegen aan uw winkelmandje. Mocht u van gedachten veranderen, dan kunt u in het overzicht heel eenvoudig artikelen weer verwijderen door op de rode knop met het kruisje te klikken. Nadat u op "Afrekenen" heeft geklikt, bent u nog 3 stappen verwijderd van een definitieve bestelling. Stap 1: Als u nooit eerder bij ons heeft besteld kunt u op "Nieuw hier?" klikken om naar de volgende stap te gaan. Het scherm vouwt zich dan uit en u kunt al uw gegevens hier invoeren. Als u alles heeft ingevoerd klik dan op "volgende" Bestaande klanten kunnen hier inloggen door te klikken op "terugkerende klant". U vult dan gewoon uw gebruikersnaam (= uw emailadres) en uw wachtwoord in. Het wachtwoord is in een eerder stadium al naar u gemaild. Mocht u als bestaande klant uw inlogcodes niet meer weten, dan kunt u deze opvragen door het invoeren van uw emailadres. Stap 2 Tijdens deze stap geeft u aan hoe u de bestelling wilt laten versturen. U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden. Klik dan op "volgende". Stap 3 Tijdens deze stap geeft u aan hoe u de bestelling wilt betalen. U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden. Klik dan op "volgende". Stap 4 U ziet hier een totaal overzicht van uw bestelling en uw persoonlijke gegevens. U kunt in deze laatste stap tevens een een referentie of opmerking opgeven die aan uw bestelling wordt gekoppeld. Als laatste dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Zodra u klikt op "Bevestig Bestelling" is uw bestelling definitief. Als u heeft gekozen voor betaling met PayPal, Creditcard dan wordt u nu doorverbonden met de website van PayPal. U kunt dan de betaling daar direct voldoen. Als u heeft gekozen voor betaling met iDEAL dan kunt u uw bank selecteren in een lijst en
Orderbevestiging
Na het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Dit betekent dat wij uw bestelling ontvangen hebben.
Ontvangst Betaling
Als wij uw betaling hebben ontvangen sturen we u een bevestiging van ontvangst van deze betaling. Uw order zal dan indien voorradig direct worden verwerkt.
Verzendmelding
Op het moment dat wij uw bestelling verzenden ontvangt u van ons een verzendmelding. In de regel zal onze vervoerde uw bestelling de volgende dag bezorgen.
Telefonisch bestellen
Natuurlijk kunt u ook telefonisch bestellen. Onze medewerkers zijn u graag van dienst bij het maken van de juiste keuze of voor het geven van een passend advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0346 280412 Onze openingstijden zijn van maandag t/m zondag 09:00 22:00.
Wijzigen of Annuleren
U kunt uw bestelling tot het moment van verzenden kosteloos wijzigen of annuleren. Uitzondering hierop zijn speciaal voor u bestelde producten. Als u wilt annuleren of wijzigen, neem dan contact met ons op 0346-280412
Betalingsmogelijkheden
Als u via de website bestelt, kunt u kiezen voor Creditcard, PayPal, iDEAL of vooruitbetaling via bank/giro. rembours Creditcard Via onze partner PayPal kunt u veilig betalen met creditcard. U kunt gebruikmaken van VISA en Mastercard. Het is niet nodig dat u zich aanmeld bij PayPal als u dat niet wilt. De kosten voor betalen via creditcard bedragen € 3,00 bestelling. PayPal Via onze partner PayPal kunt u veilig betalen met uw eigen PayPal account. De kosten voor betalen via PayPal bedragen € 3,00 Rembours U kunt er ook voor kiezen om aan de postbode te betalen. Er komen dan wel helaas extra kosten bij. De kosten voor betalen via Rembours bedragen € 10 euro per bestelling. iDeal Rabobank, ING, SNS Bank, Fortis Bank, Postbank en ABN Amro rekeninghouders kunnen heel eenvoudig en betrouwbaar betalen via iDeal. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wenst te betalen. Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw bankrekening afgeschreven en wij worden direct geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Wij zullen uw bestelling dan ook nog dezelfde dag versturen indien het product voorradig is en indien u voor 16:00 uur heeft besteld. Betalen via iDEAL is kosteloos. Vooruitbetaling Als u kiest voor vooruitbetaling dan krijgt u na het afronden van uw bestelling een orderbevestiging gemaild met daarin de instructies hoe u de betreffende order vooruit kunt betalen. Bestelling worden in dit geval pas verzonden als de betaling door ons ontvangen is, dit duurt doorgaans minimaal 24 uur.
Orderstatus & Voorraad
Na elke bestelling ontvangt u een orderbevestiging. Is een order nog niet direct uitleverbaar dan krijgt u van ons een email waarin staat uitgelegd wat er precies aan de hand is. Als u meerdere producten bestelt en er zijn 1 of meer producten niet voorradig zullen we in de regel producten die wel voorradig zijn automatisch uitleveren. Dit doen wij geheel kosteloos.
Levertijd
Al onze producten die op de website staan vermeld zijn direct leverbaar, dus voor 17 uur besteld betekent de volgende dag in huis. Als u producten bij ons bestelt die niet bij ons op voorraad zijn maar wel bij de leverancier rekent u dan op 5 tot 7 werkdagen
Voorraadindicatie
Op de website staat bij elk product de voorraadindicatie aangegeven. Het kan echter mogelijk zijn, dat op een of andere manier, deze status niet correct wordt weergegeven. Hoewel wij onze uiterste best doen de voorraadstatus accuraat te houden kan aan de voorraadstatus geen rechten worden ontleend
Algemene informatie
Om een aantal redenen kan het zijn dat u een product of bestelling moet retourneren, bijvoorbeeld omdat: 1. U heeft zich vergist of u bent niet tevreden (tevredenheidsgarantie) 2. Er is een defect of verkeerd product geleverd 3. De levering is tijdens transport beschadigd 4. Een product is binnen de garantie termijn defect gegaan Hieronder kunt u lezen hoe u in dergelijke situaties uw product of bestelling kunt retourneren.
Tevredenheidsgarantie / Afkoelingsperiode
We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankopen bij PC Hooftparts. Het kan echter voorkomen dat u zich vergist heeft bij uw aankoop of dat u niet tevreden bent over de manier waarop de bestelling is verlopen. U kunt het product dan binnen 30 dagen aan ons retour sturen. Het product dient compleet te zijn en in een deugdelijke verpakking te zitten. Producten die beschadigd zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. De afkoelingsperiode van 7 werkdagen geldt uitsluitend voor consumenten. Een aantal producten komt niet in aanmerking voor onze tevredenheidsgarantie: • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn • Artikelen die speciaal voor u besteld zijn(dit zijn producten die buiten ons assortiment vallen)
Defect of verkeerd product
Mocht u een defect product hebben ontvangen of u heeft het vermoeden dat een product defect is, neem dan contact op met onze klantenservice op nummer 0346-280412 of email naar info@laptops-onderdelen.nl .
Retourprocedure
Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice! 1. Zorg dat u uw (kopie) factuur bijvoegt bij de zending. 2. Zorg dat u een gedegen klacht omschrijving bijvoegt. 3. Zorg dat het product compleet wordt ingeleverd. 4. Het product voorzien moet zijn van een ingevuld retourformulier 5. Zorg voor een gedegen verpakking. 6. Zorg voor vermelding van e-mail en of telefoonnummer waarop u te bereiken bent. 7. Zorg dat u uw pakket voldoende gefrankeerd opstuurt. Retouradres U kunt uw product(en) retour sturen naar: Mijn adres invullen
Kosten bij retourneren
De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor rekening van de klant, tenzij: • Het een DOA product betreft • Het een door ons verkeerd geleverd product is Let op: alle retourzendingen dienen gefrankeerd te worden verzonden. In bovenstaande gevallen stort PC Hooftparts verzendkosten naar u terug. Pakketten die niet gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd. Vermeld bij deze zending wel uw bank- of gironummer, zodat wij de gemaakte kosten voor het verzenden aan u kunnen terugstorten.
Voorwaarden bij retourneren of ruilen
Voor alle retourzendingen gelden de volgende richtlijnen: • Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd • Het product voorzien moet zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving • Het product voorzien moet zijn van een kopie van de aankoopfactuur • Het product voorzien moet zijn van een ingevuld retourformulier • Het product degelijk verpakt dient te zijn • Wanneer na testen in ons servicecenter een defect niet wordt geconstateerd, worden mogelijke verzendkosten en onderzoekskosten in rekening gebracht.
Algemene informatie
Garantie wil zeggen dat u gedurende de garantietermijn van uw leverancier mag verwachten dat zij instaat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het product. Bij een defect product of het claimen van garantie kunt u te allen tijde bij ons terecht. Neem wel altijd eerst contact op met onze klantenservice op 0346-280412 veelal kunnen problemen ook telefonisch opgelost worden.
Garantie op producten
De garantie voorwaarden zijn als volgt bepaald: Op batterijen en accu's zit 6 maanden garantie op sommige batterijen zit 1 jaar garantie dit word dan apart vermeld bij het produkt de producten die wij verkopen hebben meestal een veel langere fabrieksgarantie van 1 of 2 jaar (Bijv. op accu's Gaat uw product binnen de fabrieksgarantie termijn kapot, dan willen wij u graag helpen bij het claimen van de garantie. Voor deze service afhandeling berekenen wij 9,95 aan administratieve handelingen en verzendkosten is het product defect binnen 6 maanden dan berekenen wij geen kosten! Bel bij een defect altijd met onze klantenservice op 0346-280412 Op adapters en opladers zit 12 maanden garantie Op toetsenborden zit 6 maanden garantie' op alle overige produkten zit 6 maanden garantie
Tracking
In uw orderbevestiging vindt u een link naar de statuspagina van uw bestelling. Via die pagina kunt u ook direct naar de website van TNT Post (www.tracktrace.nl). Wanneer u bestelling is verzonden, kunt u via de betreffende link het pakket volgen.

Attentie! In bepaalde gevallen wordt de registratie van de tracing door TNT pas na 24 uur geactiveerd. Het kan dus gebeuren dat uw pakket eerder arriveert dan de tracing-registratie
Defect bij ontvangst
Heeft u een defect product ontvangen of gaat deze binnen 8 dagen defect, kijk dan onder Retourneren & Ruilen, voor een duidelijke uitleg wat u kunt doen
Verzenden

Bij pc-hooftparts kunt u kiezen uit 4 verschillende soorten verzend methoden .

1:  Uw produkt word verzonden in bubble envelop en word  geleverd met brievenbus post Let op dit kan alleen als u 1 artikel bestelt De kosten hiervoor bedragen 3 euro

Let op deze verzend optie is op eigen risico en kan niet worden getraceerd door tnt post

2: uw produkt word verzonden als pakket het tracking nr krijgt u toegestuurd via de mail en kunt u traceren via de website www.tracktrace.nl

3: uw produkt word verzonden als pakket onder rembours u betaald aan de postbode de kosten hiervoor bedragen 15,10 euro dit is een vast bedrag maakt niet uit hoeveel het totale orderbedrag is u kunt uw order traceren via de website www.tracktrace.nl

4: uw produkt word verzonden in een brievenbus doos dit geld voor toetsenborden het produkt word zorgvuldig ingepakt en komt met de brievenbus post de kosten hiervoor bedragen 3 euro u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het als pakket met tracking nr te laten verzenden dan bedragen de kosten 7 euro en is weer te traceren via de website www.tracktrace.nl

Moment van levering
Bestelt u op werkdagen voor16:00 uur met iDEAL of onder rembours, dan heeft u uw bestelling indien op voorraad de volgende werkdag in huis. Als u bij uw bestelling kiest voor vooruitbetaling, houd dan rekening met een overboektijd van één tot drie werkdagen.Zodra uw betaling is ontvangen ontvangt u per e-mail bericht dat de Rabobank betaling ontvangen is en wordt de bestelling dezelfde dag nog verstuurd. Betalingen met internet bankieren staan de zelfde dag nog bij ons op de rekening. Op maandag levert de TNT geen pakketten af,bestellingen die vrijdag worden besteld worden op zaterdag bezorgd en bestellingen die in het weekend worden geplaatst worden op dinsdag bezorgd. Bestellingen die worden betaald bij de postbode (onder rembours) worden door TNT Post niet op zaterdag afgeleverd. Voor andere betaalmethoden geldt deze beperking niet.
Indien u niet thuis bent
Als u niet thuis bent bij aflevering, wordt de bestelling de volgende dag opnieuw aangeboden. Indien u ook deze aflevering mist, kunt u de bestelling nog twee weken ophalen op het postkantoor. Heeft u uw bestelling onder rembours geplaatst, dan kunt u deze op het postkantoor ook met PIN betalen.
Verzending in Belgie
Bij pc-hooftparts.nl kunt u heel eenvoudig vanuit België bestellen. De voorwaarden zijn identiek aan die voor Nederland. U voert uw bestelling in op de website Betaling Via Bank - Geen transactiekosten Verzendopties:
Inloggen
Bestaande klanten kunnen met hun inloggegevens inloggen op onze website. Als u bent ingelogd dan kunt u onder "Account Onderhoud" een overzicht vinden van alle lopende en afgehandelde offertes, orders, facturen enz. Ook tijdens het bestelproces kunt u inloggen. Ons systeem neemt dan automatisch alle eerder opgegeven informatie als NAW gegevens en aflever- en factuuradres over. U hoeft dus niet alle gegevens opnieuw in te voeren. Let op: Inloggen tijdens het bestellen is niet noodzakelijk. Als u uw inloggegevens niet bij de hand hebt, kunt u dus gewoon bestellen door alle gevraagde gegevens opnieuw in te voeren.U kunt echter hetzelfde e-mailadres maar 1 keer gebruiken.
Account Informatie
Hier treft u alle gegevens aan die bij ons bekend zijn, waaronder uw naam en adresgegevens, en het door u opgegeven factuur / afleveradres. In “Account Informatie“ kunt u tevens uw wachtwoord wijzigen.Als u wat heeft gewijzigd kunt u het opslaan door op het "diskette" icoontje te klikken.
Overzicht orders
Hier treft u een overzicht aan van alle lopende en eerder geplaatste orders. Bij de lopende orders kunt u de status opvragen door er op te klikken.
Uitloggen
Uitloggen doet u door bovenin uw scherm op “logout“ te klikken. U gaat vervolgens automatisch terug naar de homepagina. Let op: als u bent uitgelogd werken de links in de status e-mails niet meer direct. U dient dan eerst weer in te loggen.